Fordonshastighet

From Cantr II Wiki
Jump to: navigation, search

Wikilistans fordonshastigheter är specifiserade i pixelenheter per dag. Denna sida beskriver i detalj hur de beräknas.


Begrepp

Fordonskonstant

Varje landfordon eller skepp har en bashastighet och en vikteffekt som finns listad på en egen fordonslista i Wiki.

Bashastigheten bestämmer hur snabbt ett fordon kan ta sig fram, när det inte är lastat med någonting. Ett fordon med en större bashastighet förflyttar sig i regel snabbare än ett fordon med en lägre bashastighet. Bashastigheter på skepp och landfordon går inte att jämföra med varandra eftersom att landfordonens bashastighet måste multipliceras med vägfaktorn.

Vikten kommer vara avgörande hur känsligt fordonets hastighet är i förhållande till lasten. Ett fordon med en större vikt kommer påverkas mindre av tung last.

Last

Lasten på ett fordon får man fram genom att addera vikten på alla saker som finns ombord. Vikten på saker och tillgångar räknas ihop. Maskiner, inklusive fordonslock räknas också med till lasten. Passagerare räknas var och en med en vikt av 60000.

Vägfaktor

Hastigheten på landfordon (inte till fots) påverkas av vilken typ av väg man färdas på. En lista över vägtyper och deras associerade vägvaktorer: Vägtyper

Formler

Vandra

En karaktär som inte har någonting i sina inventarier kan promenera i en hastighet av 10 enheter per dag på vilken vägtyp som helst. Trötthet och skada har ingen effekt på hastigheten när man promenerar (det gäller även för fordon).

Vandringshastighet = 10 - (vikt i inventarierna)/5000

Landfordon

Fordonets hastighet = (bashastighet)*(vägfaktor) - (last / fordonets vikt)

Vattenburna fordon

Skeppshastighet = (bashastighet) - (last / fordonets vikt)