Game Dynamics

From Cantr II Wiki
Revision as of 13:34, 12 July 2005 by 83.144.125.214 (talk)

Jump to: navigation, search

You are welcome to join Cantr II. However, before proceeding, please read the following text carefully. It might save you a few disappointments later on.

First, Cantr II is probably unlike most other online games you`ve played. The idea is to simulate the development of societies - there is roleplay allowed (and encouraged); there is building allowed (and encouraged); there is violence allowed (and to some extent encouraged, although there are limitations on it) - but none of those three things is the end goal of the game. The game will be the most fun if you participate in this process - if you interact with others around you, and if you find nothing is happening, just do something!

PLEASE NOTE: If your idea of a good time is to leave a trail of corpses behind you, Cantr II is not the game for you.

Also: Cantr II is set in a fairly realistic world. The technology level is strange - it is possible to build cars and helicopters in a world where a state-of-the-art tool is likely to be a pitchfork - but there is no magic of any kind built into the game. (Now, if your character wants to pretend there`s magic, or believe things have happened by the power of some god, that`s another matter...)

Second, the Web-based interface makes Cantr II a fairly slow-paced game. Please be patient! It might take you three or four days to walk to the next location. It might take a day or two for the person you`re talking to to log in and respond. It`s possible that even if you can see 40 people standing in your location when you say something, none of them are there to respond immediately!

Third, the in-game economy and laws are entirely determined by the players. The game`s code provides the means to produce physical objects; what you do with those is not (and will not be) coded. No social structure will be coded. No concept of ownership will be coded. No rules or laws will be coded, beyond some limitations on violence. The two requirements imposed by the game are that characters need to eat, and that death is final and permanent... As a corollary to this, information about the game world and the things in it will not be available on an `Official Cantr II Website` or anything like it; this information should be shared in-game, among the characters.Polish version ( polska wersja )

Po pierwsze, Cantr II jest prawdopodobnie niepodobna do większości sieciowych gier w jakie grałeś(aś). Pomysł gry polega na symulowaniu rozwoju społeczeństw - można odgrywać jakąś rolę (i zachęcamy do tego); można budować (także zachęcamy); można używać przemocy (do pewnego stopnia zachęcamy, jednak są pewne granice) - ale żadna z tych trzech rzeczy nie jest celem gry. Gra będzie najbardziej przyjemna jeżli będziesz współuczestniczyć w tym procesie - jeżli będziesz współoddziaływać z graczami wokół Ciebie, i jeżli stwierdzisz że nic sie nie dziaje, po prostu coć zrób!

MAŁA UWAGA: Jeśli masz pomysł zostawiania za sobą szeregu zwłok po drodze, to Cantr II nie będzie dla Ciebie dobrą grą.

I JESZCZE JEDNO: Cantr II rozgrywa się w dosyć realistycznym świecie. Poziom technologiczny jest dziwny - można budować samochody i helikoptery w świecie w którym głównymi narzędziami są młotki, kilofy i widły - ale nie ma wbudowanej żadnej magii w tej grze. (ale, jeśli Twoja postać chce udawać że jest jakaś magia, lub wierzyć że rzeczy dzieją się za sprawą mocy jakiegoś boga, to już inna sprawa...)

Po drugie, obsługa gry poprzez przeglądarkę sprawia, że Cantr II jest grą o wolnym tempie. Proszę być cierpliwym! Droga z jednej osady ddo drugiej może trwać trzy lub cztery dni na piechote. Czekanie na oodpowiedź drugiej osoby może trwać dzień albo dwa zanim ta osoba do której mówisz sie zaloguje i odpowie. Może być tak, że nawet widząc 40 osób w jedynm miejscu i coś do nich mówiąc, to i tak żadna z nich nie odpowie natychmiastowo!

Po trzecie, w grze ekonomia i prawa są całkowicie zależne od graczy. Sposób działanie gry umożliwia wytwarzania fizycznych objektów, to co z nimi zrobisz nie jest (i nie będzie) z góry ustalone. Struktura społeczna nie jest z góry ustalona. Sposób ustalania praw własności nie jest z góry ustalony. Żadne zasady i prawa nie są z góry ustalone, poza kilkoma ograniczeniami w przemocy. Dwa wymagania wprowadzone w gre to, że postacie muszą jeść, oraz ich śmierć jest ostateczna i nie do odwołania... Następstwem tego jest to, że informacje o świecie gry i rzeczy w nim zawartych nie będą dostępne na "Oficjalnej Stronie Cantr II" lub na czymś podobnym; te informacje powinny być wymieniane w grze, między postaciami.