Ścieżka

From Cantr II Wiki
Revision as of 16:51, 19 August 2005 by Diabelek (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

[Path]

Najbardziej podstawowa droga
Ścieżkę można ulepszyć [upgrade] do drogi gruntowej [sand road]